Generalforsamling 27.02.2018

Generalforsamling tirsdag,  27. febr. 2018  kl. 19.30 på Rise Skole

Dagsorden:   

1.     Valg af dirigent

2.     Formandens beretning

3.     Regnskab 2017

4.     Valg af medlemmer til bestyrelsen

        På valg er:     Søren Birk

                              Lillian Havlygaard

                              Inger Larsen                                                                  

5.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

       På valg er:     Hans Eriksen

                             Erik Feddersen (modtager ikke genvalg)

 6.   Ændring af love

Under pkt. 4 ændres indbetalt til kassereren inden 15. juni. - samt tilføjes et begrænset antal     gange -  max 5 - for kr. 25,- pr. time.

Under pkt. 7 ændres - Således at 2 medlemmer afgår de ulige årstal og 3 medlemmer på de lige årstal

        Under pkt. 12 ændres - vælger hvert år 1 revisor … 

       Under pkt. 14 ændres - når revisor eller mindst … 

7.     Valg af 1 eller 2 revisor (afhængig af pkt.12)

         På valg er:     Hans Westergaard

       Kurt Mikkelsen

8.     Valg af 1 revisorsuppleant              

9.     Fastsættelse af kontingent

        Bestyrelsen foreslår kontingent  som følger:

         børn/unge til og med 24. år kr. 200,-

         fra 25. år – 79. år kr. 800,-

         fra 80. år kr. 400,-

10.    Nedsættelse af udvalg

Baneudvalg:  Søren/Rino

Spillerudvalg:  Henning/Ingrid

Hus/grund:  Inger/Jens

Fondsudvalg:  Lillian/Helga 

PR-udvalg: Solveig/Lillian

11.    Udlodning af andelsbeviser

 

12.  Evt.