Referat 2021

Referat fra tennisklubbens generalforsamling den 22/9 2021
Strandvejen 11, Ærøskøbing.

10 medlemmer var mødt op.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Ib Norris er foreslået, og han takker ja.

2. Spørgsmål til formandens beretning.
Formanden har sendt sin beretning pr mail til de tilstedeværende.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.

3. Regnskab v. Kassereren.
Der er to linjer i afsnittet om udgifter, der skal byttes om. Da der er redegjort for
dette, godkendes regnskabet.
Der er en kassebeholdning på 84.785 kr og et overskud på 18.873 kr.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: John Lyngkilde, som modvilligt modtager genvalg

Metha Feddersen, som modvilligt modtager genvalg.
Der er ingen andre, der ønsker at stille op, så de ovennævnte er valgt.

5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Kurt Mikkelsen, som er suppleant nu, modtager ikke genvalg.
Susan Dreymann og Ib Norris foreslås, og de indvilliger i valget.

6. Valg af revisor.
På valg: Hans Westergaard. Han modtager genvalg og er valgt.

 

7. Valg af revisorsuppleant.
På valg: Per Kristiansen. Han modtager genvalg og er valgt.

 

8. Vedtægtsændring.
Bestyrelsen foreslå følgende ændringer:

Punkt 5 ændres fra: Indmeldelse kan kun ske til et bestyrelsesmedlem til:
Indmeldelse kan kun ske via klubbens hjemmeside.
Dette godkendes.

Punkt 16, som omhandler opløsning af klubben, tilføjes flg: Efter første afsnit
tilføjes: Eller hvis det ikke er muligt at rekruttere det nødvendige antal
bestyrelsesmedlemmer.(5)
Den nye tekst hedder så: Klubbens opløsning kan kun ske efter 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger, og kun såfremt mindst 3/4 del af de tilstedeværende
medlemmer stemmer for opløsningen, eller hvis det ikke er muligt at rekruttere det
nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer.(5)
Denne ændring for at undgå den situation, at der feks sidder en bestyrelse på kun
3 personer, og medlemmerne stemmer imod en opløsning af klubben. En så lille
bestyrelse vil jo bla betyde, at man ikke får kommunalt tilskud og vil alene kunne
“leve” af medlemskontingenter. Og desuden er det imod vores vedtægter, der
foreskriver 5 bestyrelsesmedlemmer.
Ændringen godkendes.

9. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet foreslås at forblive uændret, dette godkendes.
10. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.
Der er ikke kommet forslag.
11. Udnævnelse af æresmedlem.
Vores vedtægter giver mulighed for at udnævne et æresmedlem.
I bestyrelsen har vi drøftet dette, og vi har en rigtig god kandidat til denne
udnævnelse, nemlig Søren Birk, som har været i bestyrelsen i mange år, og
desuden har været baneformand i nok lige så mange år.
Medlemsskabet af denne fine orden giver ret til kontingentfrit tennisspil samt et fint
diplom og en flaske god rødvin.
På klubbens facebookside kan den glade modtager ses.

12. Præmieuddelinger i årets puljeturneringer (DD og MD).
DD: Maria Nørhart og Metha Feddersen
MD: Erik og Metha Feddersen.
De glade modtagere fik et fint diplom og en flaske god rødvin pr. mesterskab.

13. Nedsættelse af udvalg.

Baneudvalg:
Hus/grund:
Fondsudvalg:
Pr-udvalg:
Festudvalg:
Aktivitetsudvalg:
Søren/Metha.
Inger/Hans.
Lillian/Lynge.
Lillian/Metha.
Susan/Hans.
Susan/Metha.


14. Evt.
Inger har en del problemer med nogle af græsslåerne. Der er flere, der ikke
“husker” det, eller ikke finder en anden fra listen, hvis de ikke selv kan
den pågældende uge. Nogle bliver sure, fordi de mener, det ikke er nødvendigt i
deres uge, og i det hele taget fungerer det ikke optimalt.
Næste år vil Inger undlade at invitere “de sure”. Det kan så kræve, at de
tilbageværende får en græsslåning mere, end de plejer.
Der er lidt snak om, at der er nogle mandlige medlemmer, der urinerer bag
klubhuset. Det er selvfølgelig ikke så lækkert, især ikke for dem, der slår græs bag
huset. Vi skal lige være obs på det.
Erik F. foreslår en ny og større plæneklipper. Der er ikke enighed om dette. Og det
må så være op til dem, der slår græsset, at beslutte, hvornår det er nødvendigt at
udskifte maskinen. Der er givet forhåndsgodkendelse til anskaffelsen.
Ib Norris spørger, om klubben har et logo. Nej, men det vil vi da arbejde videre
med. Undertegnede vil spørge Ulla de Frey, om hun har en god ide.
Tak for husly til Lillian og tak til forsamlingen for god snak.
PBV
Sekretær Metha Feddersen.