Referat fra generalforsamling 2018

Ærø Tennis Klub

                                                                                         Referat af generalforsamling d.27.02.2018

                                                                                                                                                               1

 

 

Generalforsamling i Rise Gl. Skole d.27.02.2018, kl.19.30.

 

Fremmødt:  Helga, Jens, Lillian, Inger, Hans, Per, Metha, Rino, Lynge, Marianne, Søren, Sylletta.

 

Dagsorden:

                      1.  Valg af dirigent.

                      2.  Formandens beretning.

                      3.  Regnskab 2017.

                      4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

                      5.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

                      6.  Ændring af love.

                      7.  Valg af 1 eller 2 revisor (afhængig af pkt.12 i love ændring). 

                      8.  Valg af 1 revisorsuppleant.

                      9.  Fastsættelse af kontingent.

                    10.  Nedsættelse af udvalg:

                    11.  Udlodning af andelsbeviser.              

                    12.  Evt.

 

 

 

 

Formanden bød velkommen.

 

 1.  Valg af dirigent.

Jens Rasmussen blev valgt til dirigent.  Jens konstaterer at generalforsamlingen er rettidig varslet.

 

 2.  Formandens beretning (vedlagt).

Beretningen godkendes.

 

 3.  Regnskab 2017.

Ved kasserer Lillian – (vedlagt).  Regnskabet godkendes.

 

 4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg:  Søren Birk, Lillian Havlygaard og Inger Larsen. Alle tre er genvalgt.

                     

 5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg:  Hans Eriksen og Erik Feddersen (modtager ikke genvalg).  Hans blev genvalgt og Metha Feddersen blev valgt.

 

 6. Ændring af love.  (Kopi af ATK love vedlagt.)

 Ændringer, som bestyrelsen foreslår er, under:

Pkt. 4, linie 3 … indbetalt til kassereren inden 15. juni. …

Samt tilføjes i linie 4, …begrænset antal gange – max 5 – for kr. 25,- pr. time.

Pkt. 7, afs. 2, linie 4,  Således at 2 medlemmer afgår de ulige årstal og 3 medlemmer på de lige årstal.

                      Pkt. 12, linie 1, … vælger hvert år 1 revisor, …

                      Pkt. 14, linie 2, … når revisor eller …

Ændringerne godkendt.

 7.  Valg af 1 eller 2 revisorer (afhængig af pkt. 12, love ændringer).

                                                                               

Efter godkendelsen af lov ændring blev Hans Westergaard genvalgt som revisor.

 

 8.  Valg af 1 revisorsuppleant.

Som suppleant blev Kurt Mikkelsen valgt.

 

 9.   Fastsættelse af kontingent.

Fastsættelse af kontingent foreslås:

Børn/unge til og med 24 år                      200,- kr.

Fra 25 år – 79 år                                      800,- kr

Fra 80 år                                                   400,- kr.

Godkendt.

 

10.  Nedsættelse af udvalg.

                      Baneudvalg:                        Søren/Rino og ad hoc personer.

                      Spillerudvalg:                     Henning/Ingrid

                      Hus/grund                           Inger/Jens

                      Fondsudvalg                       Lillian/Helga

                      PR udvalg:                          Solveig/Lillian

 

11.  Udlodning af andelsbeviser.

 

Der var 37 stk. andelsbeviser udstående, som formanden og kassereren kontrollerede. De medlemmer, som var tilstede, præsenterede deres andelsbeviser for kassereren, hvorefter hun overfører beløbene til de respektive bank konti. De få medlemmer, som ikke var tilstede, skal kontaktes og deres udstående godtgjort.  Derved skulle alle andelsbeviser fra 2007 blevet tilbagebetalt.                                                            

 

12.  Eventuelt.

 

Inger havde et emne til ungdomstræning – Diana Hägmann, som var interesseret i at træne de unge mod klubbens betaling af et DGI træner kursus og gratis kontingent i klubben.  Bestyrelsen vil tage tilbuddet op til vurdering.

 

Den nye banebelysningen til indendørs tennis/Arrebohalllen har været kritiseret og er nævnt overfor kommunens halinspektør, som vil undersøge sagen og giver en tilbagemelding til Søren.

 

Herefter foreslog dirigenten et leve for klubben og takkede for god ro og orden.                       

 

                                           

-/sfb

 

Bilag: 3 stk:  Formandens beretning. (inkl. Bane Logbog ’17).

                      Regnskab 2017.

                      Love for Ærø Tennnis Klub (Hrg/04.03.12)

 

Via e-mail rapport tilsendt til følgende:  Helga G. Rasmussen – hgrothr@hotmail.com; Søren Birk – soerenbirk.skovby@privat.dk; Lillian Havlygaard – havly@mail.dk; Birthe Bang – bbc@i2imedia.dk; Inger Larsen – ila7mill@gmail.com;  Rino Jenssen – rj@obolig.dk; Hans Eriksen – urehoved@hotmail.com;  Kopi: Sylletta Birk – birk.skovby@c.dk.

                                                                                                                                                                            

Skovby, d.27.02.2018.